Jouw winkelwagen
Please select the quantity you require and try again
 • Je winkelwagen is leeg
Service Fee:
US$ 0
Subtotaal:
US$ 0
BOOKING PROTECTION

BOOKING PROTECTION

Niet het gemakkelijkste proza, maar wel belangrijk om te lezen!

Over de dekking

Boekingsbescherming biedt u extra gemoedsrust bij de aankoop van uw tickets, zodat u beschermd bent tegen het onverwachte. Wij willen dat u de best mogelijke ervaring heeft op het door u gekozen evenement, maar we begrijpen ook dat het een belangrijke aankoop is. Helaas kunnen de omstandigheden soms veranderen in de aanloop naar of op de dag van het evenement die uw aanwezigheid verhinderen. De Boekingsbescherming is ontworpen om u extra dekking te geven voor een reeks van omstandigheden om ervoor te zorgen dat u een volledige terugbetaling van uw Motorsport Live-bestelling ontvangt als u niet in staat bent om aanwezig te zijn, en dat is inclusief eventuele service- en leveringskosten.

De volledige voorwaarden en condities staan hieronder, maar samengevat biedt de bescherming dekking voor:

 • Letsel en ziekte
 • Overlijden van personen of directe familie
 • Reisvertragingen
 • Jurydienst
 • Stakingen, rellen en burgerlijke onlusten, nationale rouw, terrorisme, vulkanische as
 • Ongunstige weersomstandigheden
 • Militaire dienstplicht
 • Annulering of verzetting van het evenement

Houd er rekening mee dat het programma u niet dekt tegen verlies of diefstal van tickets, of wanneer u besluit om niet meer aanwezig te zijn.

Wij denken dat de Boekingsbescherming een geweldige aanvulling is, met name voor autosportevenementen, omdat de tickets vaak een hoge waarde vertegenwoordigen, van tevoren zijn geboekt, en de races over de hele wereld plaatsvinden. De Boekingsbescherming is echter volledig optioneel, dus de beslissing is altijd aan u. Indien beschikbaar, wordt de dekking getoond bij het afrekenen. Als u niet gedekt wilt zijn, selecteert u bij het boeken gewoon 'Nee' bij de optie Boekingsbescherming op de betaalpagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op en wij beantwoorden graag al uw vragen.

 1. 1. DEKKING

  De Boekingsbescherming zal voorzien in een terugbetaling van het bedrag dat door de Klant(en) is/zijn betaald voor tickets voor een evenement indien de Kaarthouder(s) niet in staat is/zijn het evenement bij te wonen of te laat op het evenement aankomt/aankomen, zodat hij/zij het (de) ticket(s) niet kan/kunnen gebruiken en dat uitsluitend als rechtstreeks gevolg van:
  1. 1.1 Onvermogen van de Kaarthouder(s) door een Ongeval, Lichamelijk Letsel of Ziekte die voor de eerste keer optreedt vóór het Evenement.
  2. 1.2 Overlijden van de Kaarthouder(s) of een lid van hun Onmiddellijke Familie binnen dertig dagen voor de datum van het Evenement.
  3. 1.3 Reisvertraging door het mechanisch falen van of toevallige schade aan het vervoer waarin de Kaarthouder(s) reist/reizen, of door een oorzaak die buiten de controle van ieder van de Kaarthouder(s) valt, die uitsluitend en rechtstreeks de voortzetting van de reis van de Kaarthouder(s) naar het Evenement verhindert.
  4. 1.4 Reisvertraging zoals beschreven in 1.3 waardoor de Kaarthouder(s) hun tickets niet kunnen afhalen bij de locatie of een aangewezen afhaalpunt.
  5. 1.5 Reisvertraging zoals beschreven in 1.3 waardoor het Uitvoerende Bedrijf de tijdige levering van de tickets van de Kaarthouder niet kan realiseren, als gevolg van een oorzaak die specifiek hieronder in 1.7, 1.8 of 1.9 wordt beschreven.
  6. 1.6 De onvermijdelijke vereiste dat de Kaarthouder(s) Jurydienst dient te verrichten, waarbij de Juryoproeping voor het eerst door de Kaarthouder(s) werd ontvangen na de datum van aankoop van het ticket.
  7. 1.7 Stakingen, rellen, burgerlijke onlusten, krijgswet.
  8. 1.8 Beperkte toegang tot de Locatie van het evenement veroorzaakt door overstroming, brand, ontploffing of door de handeling van een ingestelde instantie ter bescherming van de volksgezondheid en openbare veiligheid.
  9. 1.9 Ongunstige weersomstandigheden, waaronder sneeuw, mist, vorst of storm, die de aanwezigheid op de Locatie verhinderen.
  10. 1.10 De onvermijdelijke verplichting voor de Kaarthouder(s) om thuis te blijven als gevolg van ernstige schade aan de woning of vestiging van de Kaarthouder(s) als gevolg van brand, een vliegtuigongeluk, explosie, storm, overstroming, verzakking, aardbeving, omvallende bomen, gebarsten leidingen, bliksem, kwaadwillende personen of diefstal.
  11. 1.11 De Kaarthouder(s) die deel uitmaakt/uitmaken van de krijgsmacht, onverwacht en onontkoombaar wordt/worden opgeroepen.
  12. 1.12 De Kaarthouder(s) die niet in staat is/zijn een Evenement bij te wonen dat na de aankoopdatum is verschoven, uitsluitend als gevolg van een Eerder Aangegane Verplichting van de Kaarthouder(s) die voorafgaand aan de datum van de eerste aankondiging van de verschuiving is aangegaan.
  13. 1.13 Annulering, Stopzetting, Herschikking, Uitstel of Verhuizing van het Evenement, die volledig en direct het gevolg is van een niet anderszins uitgesloten oorzaak die zich voordoet tijdens de periode van de dekking van de bescherming en die buiten de controle van de Kaarthouder(s) en de Deelnemer valt.
  1. 2. DEFINITIES

   1. 2.1 Ticketprijs betekent de ticketprijs, reserveringskosten en servicekosten zoals blijkt uit het boekingsformulier of de aankoopbevestiging van het ticket, exclusief eventuele kosten die van toepassing zijn onder de bescherming.
   2. 2.2 Geldig Ticket betekent het uitgegeven ticket voor het geboekte evenement, of het boekingsformulier, of de uitgegeven documentatie voor toegang tot het geboekte evenement, die ongebruikt en niet geannuleerd is.
   3. 2.3 Plaats(en) betekent de plaats(en) zoals vermeld op het gekochte ticket waar het evenement wordt gehouden.
   4. 2.4 Ongeval betekent een plotselinge, onverwachte en onbedoelde specifieke gebeurtenis die zich voordoet op een aanduidbare tijd en plaats.
   5. 2.5 Lichamelijk letsel betekent een benoembaar fysiek letsel, met inbegrip van ziekte als gevolg van een dergelijk letsel, dat wordt veroorzaakt door een Ongeval dat zich voordoet nadat het ticket is gekocht.
   6. 2.6 Ziekte betekent een ziekte die dermate slopend is dat de betreffende kaarthouder zich niet langer veilig kan verplaatsen en niet langer in staat is om te reizen, die niet bestond voor de aankoop van het ticket.
   7. 2.7 Evenement betekent de specifieke gebeurtenis waarvoor het ticket is gekocht.
   8. 2.8 Annulering betekent het niet kunnen doorgaan van het Evenement voordat het Evenement aangevangen heeft, dat plaatsvindt hetzij op de op het ticket vermeldde datum, hetzij op de nieuw bepaalde datum.
   9. 2.9 Stopzetting betekent het niet kunnen voltooien van meer dan 50% van het Evenement na aanvang van het Evenement.
   10. 2.10 Uitstel betekent het onvermijdelijk verplaatsen van het Evenement naar een ander tijdstip.
   11. 2.11 Verhuizing betekent de onvermijdelijke verplaatsing van het Evenement naar een andere locatie.
   12. 2.12 Verschuiving betekent het Uitstel en/of de Verhuizing van het Evenement naar een datum na de oorspronkelijke datum vermeld op het/de ticket(s).
   13. 2.13 Deelnemer betekent elke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot, iedere act, artiest, beroemdheid, sporter of andere persoon of personen die vastgelegd zijn om op het Evenement te verschijnen of te presteren, of elke aanbieder van technische diensten, die gecontracteerd is om een functie uit te voeren die cruciaal is voor de succesvolle uitvoering van het Evenement.
   14. 2.14 Eerder Aangegane Verplichting betekent een reeds bestaande verplichting waar de Kaarthouder(s) zich aan heeft/hebben verbonden om aanwezig te zijn vóór de bekendmaking van de datum van een Verplaatst Evenement en waarvan dit schriftelijk kan worden aangetoond.
   15. 2.15 Directe familie betekent de moeder, vader, zus, broer, kinderen, kinderen, echtgeno(o)t(e), burgerlijke partner of samenwonende partner (en hun kinderen) en civielrechtelijke partner, grootouder, wettelijke voogd, pleegouders, mits deze persoon/personen onder de onderstaande uitsluitingen van 4.11 en 4.12 vallen.
   16. 2.16 Onder Niet-Verschijning wordt verstaan ieder verlies als gevolg van de annulering of het stopzetten van het evenement dat direct of indirect voortvloeit uit het overlijden, ongeval, ziekte of reisvertraging van de deelnemer.
   17. 2.17 Uitvoerende Bedrijf betekent een erkend bedrijf dat is gecontracteerd om de tickets voor een evenement aan de Klant te leveren.
   18. 2.18 Onder Terrorisme wordt verstaan een onrechtmatige daad, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van geweld en/of de dreiging daarvan, door een persoon of personen die individueel handelen of handelen namens of in verband staan met een organisatie/organisaties of overheid/overheden en daarvoor politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke motieven heeft/hebben, met inbegrip van de intentie om een overheid te beïnvloeden en/of het publiek of enig deel daarvan angst in te boezemen.
   19. 2.19 Nationale Rouw betekent Annulering, Stopzetting, Uitstel of Verhuizing van het Evenement veroorzaakt door een periode van rouw die door de Overheid of Monarchie van het land waar het Evenement zal plaatsvinden, is uitgeroepen.
   20. 2.20 Vulkanische As betekent een fenomeen veroorzaakt door de uitbarsting van een vulkaan waarbij een aswolk in de atmosfeer wordt gestuurd.
   21. 2.21 Klant betekent een persoon die een ticket koopt bij Motorsport Live en die zich heeft ingeschreven voor de bescherming namens zichzelf en/of namens anderen met betrekking tot dat ticket.
   22. 2.22 Kaarthouder betekent een persoon die houder is van een door een klant gekocht ticket en die kan aantonen dat de klant namens hem of haar is opgegeven voor de bescherming met betrekking tot dat ticket.
  1. 3. VOORWAARDEN

   Het is een opschortende voorwaarde voor de aansprakelijkheid van de Boekingsbescherming dat voor terugbetaling de individuele persoon/personen zich houdt/houden aan het volgende:
   1. 3.1 Elke vorm van fraude, onjuiste opgave of verzwijging of nalatigheid in de informatie die bij het indienen van een verzoek om terugbetaling wordt verstrekt, maakt de aanvraag nietig.
   2. 3.2 De Kaarthouder(s) zal/zullen te allen tijde alle redelijke maatregelen nemen om verlies onder de Boekingsbescherming te voorkomen of te beperken.
   3. 3.3 Alle terugbetalingen die onder de voorwaarden van de bescherming verschuldigd zijn, kunnen op aanwijzing van de klant aan derde(n) worden betaald. Betaling van dergelijke terugbetalingen is een voldoende en volledige nakoming van alle verplichtingen jegens de Klant en/of de Kaarthouder in verband met het (de) verzoek(en) tot terugbetaling.
   4. 3.4 Boekingsbescherming valt onder en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland, wiens rechtbanken de exclusieve bevoegdheid hebben.
  1. 4. UITZONDERINGEN

   De bescherming dekt geen aanvraag die direct of indirect voortvloeit uit, mede voorkomt uit of het gevolg is van:
   1. 4.1 Gebrek aan zorgvuldigheid of voorzichtigheid van de Kaarthouder.
   2. 4.2 De Kaarthouder houdt zich niet aan de geldende wetten, verordeningen, uitspraken van gerechtelijke of regelgevende instanties onder welke jurisdictie dan ook.
   3. 4.3 Elke vorm van fraude, verkeerde voorstelling van zaken of verhulling door de Kaarthouder(s).
   4. 4.4 Oorlog of oorlogsdreiging, invasie, daad van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (al dan niet tijdens verklaarde oorlog), burgeroorlog, rebellie, revolutie, militaire of wederrechtelijke macht, confiscatie, nationalisatie, vordering of vernietiging van of schade aan eigendommen door of in opdracht van een regering of openbare of lokale autoriteit.
   5. 4.5 Elk financieel falen of financieel in gebreke blijven van wie dan ook.
   6. 4.6 Gebrek aan of ontoereikende ticketverkoop voor het Evenement.
   7. 4.7 Variaties in de wisselkoers, rente of stabiliteit van een valuta.
   8. 4.8 Verlies of schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit door een nucleaire brandstof of radioactief afval uit nucleair brandstof, de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire assemblage of nucleaire component daarvan, kernreactie, nucleaire straling of radioactieve besmetting.
   9. 4.9 Inbeslagneming of vernietiging onder quarantaine- of douanevoorschriften, confiscatie, nationalisatie, invordering, vernietiging of beschadiging van eigendommen door of op bevel van een regering of openbare of lokale autoriteit, of het vervoeren van smokkelwaar of het plegen van illegale handel of transport.
   10. 4.10 Lekkage en/of vervuiling en/of vervuiling en/of besmetting, tenzij het na de aankoop wordt ontdekt en dit een directe oorzaak is van een verlies dat onder de dekking valt.
   11. 4.11 Het nalaten van de Kaarthouder om in geval van lichamelijk letsel of ziekte een gekwalificeerde arts te raadplegen en het gegeven medisch advies op te volgen, waardoor er schade ontstaat die geheel of gedeeltelijk valt onder de Boekingsbescherming.
   12. 4.12 Overlijden, lichamelijk letsel of ziekte van de Kaarthouder, direct of indirect veroorzaakt door of als gevolg van: zelfmoord of opzettelijk zelfverwonding, of criminele daad begaan door de Kaarthouder, of elke conditie die van invloed is op de Kaarthouder die vóór de aankoop van het ticket al bestond.
   13. 4.13 Niet-Verschijning van een Deelnemer.
   14. 4.14 Elk verlies dat direct of indirect veroorzaakt is door of voortgekomen is uit of mede tot stand is gekomen door een griepvariant of overdraagbare ziekte die voorafgaand aan of gelijktijdig met het verlies, is aangemerkt als een epidemie of pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie, en/of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) en/of atypische pneumonie en/of Vogelgriep en/of elke dreiging van of angst voor een van bovenstaande zaken (al dan niet feitelijk of waargenomen).
   15. 4.15 Daadwerkelijk of dreigend kwaadwillig gebruik van ziekteverwekkende of giftige biologische of chemische stoffen, ongeacht enige andere oorzaak of gebeurtenis die daar gelijktijdig of in een andere volgorde van gebeuren, toe bijdraagt.
  1. 5. PROCEDURE VOOR CLAIMS

   1. 5.1 De Kaarthouder(s) moet(en) Motorsport Live of de door hem/haar aangewezen vertegenwoordiger(s) zo snel als praktisch gezien mogelijk is op de hoogte brengen, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het incident dat leidt tot het indienen van een claim op de Boekingsbescherming; en
   2. 5.2 De Kaarthouder dient het (de) ongebruikte ticket(s) of, indien deze niet zijn uitgegeven, het bewijs van aankoop of originele betalingsbewijs, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de datum van de melding van het incident te sturen naar Motorsport Live of een van de aangewezen vertegenwoordigers.
   3. 5.3 De Kaarthouder zal, uit oogpunt van urgentie met gebruikmaking van de door Motorsport Live verstrekte specifieke URL, zo snel mogelijk schriftelijk de details van het incident melden en de feiten bevestigen, alle stappen ondernemen om het verlies te minimaliseren zoals door Motorsport Live of een van de aangewezen vertegenwoordigers wordt voorgeschreven, en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de datum van het verzoek tot terugbetaling alle ondersteunende documentatie aanleveren die door Motorsport Live of een van de aangewezen vertegenwoordigers wordt opgevraagd.
    Het Motorsport Live Boekingsbescherming-programma wordt verzorgd door JM Marketing Ltd, een verzekeraar aangesloten bij Lloyd's of London. JM Marketing Ltd is geautoriseerd door en gebonden aan de regels van de Financial Conduct Authority, registratienummer 435403.

Motorsport Live works directly with host circuits as an independent, authorised supplier of event tickets but are not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. *Best Price Guarantee is available for a limited time and only when advertised. Any claim repayable would be the difference between the total price paid on Motorsport Live (exclusive of any insurance), and the standard, non-promotional, pricing available globally on any competitor website inclusive of delivery and service fees but exclusive of any insurance. Guarantee is applicable to pricing shown for identical product that is publicly available to purchase on competitor website on same day of purchase and up to seven days after purchase and in the same currency of the price paid on Motorsport Live. Competitor pricing must be able to be verified by Motorsport Live, and therefore must be a publicly visible website. Closed auction/member sites as well as discount sites are not applicable. Motorsport Live’s decision is final. Claim can only be requested once order has already been placed on www.motorsportlive.com and successful claims will be repayable in the form of a refund, rather than a discount at time of purchase. For a claim to be requested, please write to Motorsport Live at support@motorsportlive.com outlining where pricing is cheaper along with all site details, along with your contact details. Motorsport Live will then validate claim and contact you within 3 working days. Credit will be payable within 28 days after claim has been validated.

We use cookies ...and not just in our tea. Please see  for more information.